Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Publiser her ved kun nyhetsarkiv

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Árran -julevsáme guovdásj

16.11.2016
På vegne av Stiftelsen Árran Julevsáme guovdásj/Lulesamisk senter varsles det med dette om oppstart av regulering av område for Lulesamisk senter på Hamnnesodden, Drag i Tysfjord kommune.
 
Hensikten med arbeidet er å legge grunnlag for ombygging av eksisterende bygningsmasse og etablering av nybygg, samt etablering av gode uteområder, både parkering, stier og museale opplevelser. Planområder inkluderer kommunal atkomstveg så langt dette er av betydning for atkomst og parkering knyttet til senteret. Det reguleres i tillegg havneområde for båttransport av gjester. Arealer for øvrig gis formål i henhold til dagens bruk.
 
Planområdet er ca. 38 daa. Planløsningen vil i liten grad endre dagens faktiske bruk av området. Planens avgrensing ligger inn mot grensa for reguleringsplan for Drag fergeleie, og vil innebære noe endring av gjeldende reguleringsplaner for Hamnbakken og Drag sentrum1.
 
Tysfjord kommune har vurdert det slik at det ikke skal utarbeides planprogram eller gjennomføres kon-sekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredninger. Kunngjøring og kart fins også på www.tysfjord.kommune.no.
 
Innspill til planarbeidet og planprogrammet sendes til eirik.lind@ramboll.no eller Rambøll Mellomila 79, P.b. 9420 Sluppen. N-7493 Trondheim, innen 09.12.16.
 
Med vennlig hilsen
Eirik Lind
Rambøll Norge AS