Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon plan

Varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8, og 12-14 varsles oppstart av privat detaljreguleringsplan for gnr 17, bnr 2 og 28, Hundholmen, Tysfjord kommune.

 
sweco
Forslagsstiller er grunneier Gjøran Havnerås.
SWECO Norge er utførende konsulent.
 
Formålet med reguleringsplanen er å regulere området til boligformål med naust og kaiområde.
 
Planområdet utgjør ca. 5 dekar. Området er i kystsoneplan for Tysfjord satt av til boliger / fritidsbebyggelse. I samråd med Tysfjord kommune er det vurdert at ikke kreves konsekvensutredning.
 
Naboer og grunneiere blir varslet direkte. Innspill og merknader som kan ha virkning for planarbeidet sendes skriftlig til:
SWECO Norge as, postboks 714, 8509 Narvik, eller e-post eirik.djupvik@sweco.no - innen 16. april 2012.
 
Alle mottatte dokument blir sendt kommunen sammen med planforslaget.
 
 
 
Nærmere informasjon kan fås hos SWECO Norge AS tlf 76 96 56 80.
 
 
Med hilsen
Sweco Norge AS
Eirik Djupvik
Arealplanlegger