Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

oppvekst og utdanning

Varsel om oppstart av endring av forskrift skolestruktur - Tysfjord kommune.

Det varsles herved at Tysfjord kommunesetter i gang arbeid med endring av forskrift for skolestruktur i Tysfjord kommune, jfr. Forvaldningslovens § 37, jfr. kommunestyrets vedtak av 15. desember 2008.
 
Avgrensing
Forskriftsendringen vil omfatte alle skolekretser i Tysfjord kommune.
 
Formål
Formålet med forskriftsendringen er å utrede og eventuelt iverksette endringer i skolekretser i Tysfjord kommune, herunder barnehage, SFO og grunnskoler, etter politisk behandling. Administrasjonen tar sikte på å fremme saken for det politiske miljø, slik at den kan bli ferdigbehandlet av kommunestyret den 6. mai 2009.
 
Forslagsstiller og planlegger
Forslagsstiller er Tysfjord kommune og arbeidet skal utføres av Oppvekst- og utdanningssjefen i Tysfjord kommune.
 
Innspill, samråd og medvirkning
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for forskriftsarbeidet kan sendes skriftlig til:
-          Oppvekst- og utdanningsetaten, Tysfjord kommune
-          Postboks 104, 8590 Kjøpsvik
-          tlf :       7577 5500
-          faks:     7577 5555
-          e-post: post@tysfjord.kommune.no
 
Brev med innspill til arbeidet vil følge saken som vedlegg ved 1. gangs behandling av planen. Innspill skal skje skriftlig og innen 27. april 2009. Utfallet av 1. gangs behandling vil bli gjort kjent ved offentlig ettersyn/høring av forskriften. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.
 
 
Oppvekst- og utdanningssjefen
 
 
DIEDEDIP SKÅVLLÅSTRUKTUVRA NJUOLGADUSÁV RIEVDDADAHTTJÁP – DIVTASVUONA SUOHKAN
 
Dálla diededip Divtasvuona suohkan jåhtuj biedjá skåvllåstuktuvra njuolgadusá rievddadimev, vuosedip Háldadusláhkaj § 37 ja suohkanstivra mærrádussaj javllamáno 15. biejves 2008.
 
Ráddjim
Njuolgadusrievddam guosská gájkka skåvllåguovlojda Divtasvuona suohkanin.
 
Ulmme
Njuolgadusrievddama ulmme le guoradallat ja ihkap jåhtuj biedjat ietjájduhttemijt Divtasvuona suohkana skåvllåguovloj gáktuj, dási gulluji aj mánnájgárde, SAÅ ja vuodoskåvlå, politihkalasj giehtadallama milta. Háldadus sihtá ássjev politihkalasj giehtadallamij biedjat váj suohkanstivrra máhttá låhpalattjat mierredit moarmesmáno 6. biejve 2009.
 
Oajvvadiddje ja pládnavásstediddje
Oajvvadiddje le Divtasvuona suohkan ja barggo galggá Divtasvuona suohkana Bajássjaddam- ja åhpadusoajves dagáduvvat.
 
Diedádusá, rádádallam ja oassálasstem
Jus li kommentára, diedádusá, diedo jnv njuolgadusbargguj de da tjálalattjat diehki sáddiduvvi:
-          Oppvekst- og utdanningsetaten, Tysfjord kommune
-          Postboks 104, 8590 Kjøpsvik
-          tlf :       7577 5500
-          fáksa:     7577 5555
-          e-poassta: post@tysfjord.kommune.no
 
Girje ássje sisano gáktuj tjuovvu ássjev tjuovvusin plána vuostasj giehtadallamij. Hæhttu diededit åvddål vuoratjismáno 27. biejve 2009. Vuostasj giehtadallama boados bihkusin boahtá njuolgadusá guláskuddama baktu. Dábálattjat i tjálalasj vásstádusáv oattjo girjjáj.
 
Bajássjaddam- ja åhpadusoajvve
 
 

Strukturendring i utdanningssektoren i Tysfjord kommune

Forslag til Lokal forskrift om skolestruktur