Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A
valgikon_80x74

Forskrifter og gjennomføring av kommunestyre- og fylkestingvalget i 2019 i kommuner og fylkeskommuner omfattet av grenseendringer

Departementet fastsatte den 2. mai 2018 to forskrifter om gjennomføring av valg til kommunestyrer og fylkesting i 2019. Forskriftene gjelder i de kommuner og fylkeskommuner som er omfattet av grenseendringene som trer i kraft 1. januar 2020. Med begrepet grenseendringer menes både sammenslåinger, delinger og grensejusteringer.

Valget i 2019 skal gjennomføres som om grenseendringene er gjennomført. Forskriften fastsetter blant annet at fellesnemnda velger valgstyre, avgjør hvor mange stemmekretser kommunen skal deles inn i og kan vedta at det skal holdes todagersvalg.

Vedlagt er også veiledere til forskriftene.

Departementet vil i samarbeid med Valgdirektoratet sørge for særskilt informasjon og opplæring når det gjelder gjennomføringen av valget i de omfattede kommunene og fylkeskommunene.

Valg.no
 

Forskrift om gjennomføring av valg til kommunestyrer i 2019
Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til kommunesetyrer i 2019

Forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting i 2019
Veileder til forskrift om gjennomføring av valg til fylkesting 2019