Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Vårres unga - vårres framtid

Vårres unga - vårres framtid - barnekonvensjonen i praksis!

Tysfjord kommune har fått tildelt prosjektmidler fra Fylkesmannen i Nordland gjennom prosjektet "Vårres unga - vårres framtid".
Prosjektet har utgangspunkt i FNs barnekonvensjon og det er foretatt en kartlegging i kommunen. Med bakgrunn i denne, ønsker kommunen å kvalitetssikre tjenestene til barn og unge.Kommunen har fått kr. 350.000,- i skjønnsmidler og tilsatt prosjektleder i 6 måneder.

Hvorfor:
Barnas problemer er ikke inndelt i fagområder, forvaltningsnivå eller i kontorer. Utfordringen er derfor å se hele barnet og flytte kompetansen til barnet framfor barnet til kompetansen.

"Vårres unga - vårres framtid" setter barnekonvensjonen på dagsorden i det kommunale apparatet - fra administrativ og politisk ledelse til de kommunalt ansatte.

Prosjektet skal hjelpe kommunene i sin planlegging med å konkretisere artiklene i barnekonvensjonen, for å kvalitetssikre tjenestene til unge.

Hva er "Vårres unga - vårres framtid"?
"Vårres unga - vårres framtid" er et satsningsområde for alle kommunene i Nordland. Det er et system for å evaluere, kvalitetssikre og iverksette tverrfaglige tiltak for barn og unge. Det skal invitere til økt samarbeid mellom kommuner og frivillige lag og foreninger i lokalmiljøet, og det skal tilby en modell for samarbeid mellom de forskjellige kommunale tjenestene.

Eksempler på hvilke tjenester det er snakk om, er helsestasjon, skole, barnevern og barnehage, men også NAV, kultur og teknisk.

Prosjektleder Sidsel Haraldsen begynte 1. mars. Hun har tilknytning fra Tysfjord og har erfaring fra administrasjon og ledelse og prosjektarbeid i kommune, i sykehus og hos fylkesmannen. Hun skal i samarbeid med en tverrfaglig arbeidsgruppe oppnevnt av kommunen, utarbeide en tiltaksplan, som skal forankres i kommuneledelsen og politiske organer.

På denne siden vil du finne informasjon om arbeidet som pågår.