Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

helse[1]

Tverrkulturelt helse- og omsorgssenter på Drag

 

Det vises til møte på Drag i Tysfjord 03.06.2011 og prosjektbeskrivelsen ”Tverrkulturelt helse- og omsorgssenter på Drag”.


 

Helse Nord RHF ser meget positivt på den satsingen som planlegges av Tysfjord kommune. Et nytt sykehjem med 12 plasser med et fokus på det samiske perspektiv er viktig. Denne satsingen vil også kunne komme samisktalende personer i nabokommunene til del. Senteret vil også gjennom undervisning og bruk av teleløsninger kunne yte veiledning, undervisning og støtte til andre kommuner i Nord Norge med samisk bosetning. Det er i denne forbindelse positivt å se støtten som er gitt i fellesorganet mellom kommunene Steigen, Hamarøy og Tysfjord og samarbeidet med Universitetet i Nordland.


 

Helse Nord RHF vil spesielt påpeke følgende


 

  • Det samiske perspektiv. Helse Nord RHF har gjennom sitt Oppdragsdokument fra eier, Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), blitt pålagt å sikre den samiske befolkning en likeverdig og tilpasset spesialisthelsetjeneste. Når samhandlingsreformen nå innføres fra 01.01.2012 ser Helse Nord RHF det som viktig at dette ansvaret ivaretas av kommunene for de oppgaver som overføres til kommunehelsetjenesten. Spesielt vil dette gjelde rehabiliteringsfeltet og lindrende behandling.


 

  • Kompetanse i språk og kultur. Vi legger spesielt merke til samarbeidet med Universitetet i Nordland. Både den kommunale og spesialisthelsetjenesten har et uttalt behov for helsepersonell med kunnskap i samisk språk og kultur. Med dette utgangspunkt ser vi at et senter på Drag, men forankring i det Lulesamiske området, kan gjennom samarbeid med universitetet bidra til en økt forståelse og kompetanse knyttet til den samiske kulturen hos nyutdannede helsearbeidere fra Universitetet i Nordland.


 

  • Forskning og utvikling. Som en del av det Lulesamiske området og med samarbeidspartnere i våre naboland (Sverige og Finland) samt SANKS og Universitetet i Nordland ser vi at satsingen i Tysfjord også kan ha et potensial knyttet til forskning og innovasjon. Deltakelse i EU prosjekter skulle kunne være innen rekkevidde.


 

  • Satsing på rehabilitering og palliativbehandling. I samhandlingsreformen er disse områdene pekt på som tydelige områder hvor funksjoner som i dag gjøres i spesialisthelsetjenesten kan overføres til kommunene. Disse områdene må også forventes å ha vekst fremover. Dette med bakgrunn i den økende gruppe av eldre mennesker i befolkningen. Vi hilser dette tiltaket derfor meget velkomment. Helse Nord RHF har veiledningsansvar knyttet til en overføring av disse tjenestene og vil bidra med veiledning.


 

 

Helse Nord RHF ser satsingen til Tysfjord kommune som en naturlig del av samhandlingsrefomen og understreker betydningen av god informasjon om prosjektet til de øvrige kommuner i Nord Norge med samisk bosetting. Dette for å sikre en god forankring av tilbudet.


 

For å sikre at brevet når Tysfjord kommune innen søknadsfristen sendes brevet elektronisk.


 


 


 

Med vennlig hilsen
 

Lars Vorland             Jan Norum
Adm.dir                    Fag.dir