Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Tilsynsrapport fra Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland

Rapport fra tilsyn med kommunale helse- og sosialtjenester til voksne med psykiske lidelser i Tysfjord kommune (2007)

Fylkesmannen og Helsetilsynet i Nordland gjennomførte tilsyn med tjenestetilbudet til voksne personer med psykiske lidelser i Tysfjord kommune 31. mai og 1. juni 2007.

Tilsynet har undersøkt om og hvordan kommunen sikrer at krav i helse- og sosiallovgivningen etterleves de i ulike faser av tjenestetilbudet til voksne med alvorlige psykiske lidelser som bor utenfor institusjon. Tilsynet har undersøkt følgende områder:

  • Oppstartfasen: tilgjengelighet, håndtering av nye henvendelser; planlegging, utredning og beslutning
  • Iverksettingsfasen: fra planer, beslutninger og vedtak til konkrete tjenester og tiltak
  • Oppfølgingsfasen: oppfølging av tjenestemottakere, revurdering av behov og eventuell justering av tjenester.

I tilknytning til hver fase har det vært undersøkt om krav til brukermedvirkning, koordinering, individualisering og faglig forsvarlig tjenesteyting er blitt ivaretatt.

Det ble ikke funnet avvik eller påpekt merknader under dette tilsynet.

Dato: 27.06.2007

Benthe Westgaard
revisjonsleder

Yngve Osbak Tor Bendos
revisor revisor

 Tilsynsrapporten