Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Tillatelse til oppfisking av rømt oppdrettslaks i Tysfjorden

13.02.2017

Vedtak

For å begrense de potensielt negative effektene på ville bestander av laks, sjøørret og sjørøye, gir Fylkesmannen i Nordland herved alle tillatelse til oppfisking av den rømte oppdrettslaksen med hjemmel i forskrift av 10. mai 2012 om fisketider for fiske etter anadrome laksefisk i sjøen, § 8. Tillatelsen gjelder med de vilkår som er satt nedenfor.

 

Område og tidsperiode:

Tillatelsen gjelder fra og med 10.02.2017 til og med 10.03.2017 for Tysfjorden med sidefjorder innenfor Bognes-Skarberget. Det er ikke tillatt å fiske nærmere elvemunning (grense elv/sjø) enn 100 meter, se informasjon om grenser nederst på nettsiden https://www.fylkesmannen.no/nb/Nordland/Miljo-og-klima/Fiskeforvaltning/Fiskeforvaltning/

Tillatte redskaper:

Det kan brukes stang, håndsnøre, dorg, oter, settegarn, krokgarn, kilenot, drivgarn, not, trål og snurrevad. Minste tillatte maskevidde er 63 mm.

Tillatelsen til gjenfangst av oppdrettslaksen gjelder for alle. Vi gjør likevel oppmerksom på at fiske med faststående redskap er en grunneierrett, og at dette fiske derfor må klareres med grunneier først. Innenfor en avstand på 100 m fra oppdrettsanlegg har den aktuelle oppdrettsbedriften enerett til fiske.

Fangstrapportering:

Alle som fisker etter den rømte oppdrettslaksen skal levere fangstrapport fortløpende til Fylkesmannen i Nordland ved

 

Fangstrapporten skal inneholde opplysninger om antall og vekt per fiskeslag (oppdrettslaks, villaks, sjøørret, sjørøye, torsk, sei osv.), fangstdato, fangststed og redskapstype.

Det er ønskelig at et større antall av den rømte laksen blir tatt vare på og eventuelt frosset ned for seinere skjellprøvetaking, analyse og sporing av hvor fisken har sitt opphav.