Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Teknihkalasj dievnastusá

feier

Teknisk sektor utfører følgende oppgaver og tjenester:

 • Drift av kommunale kaianlegg
 • Eiendomsforvaltning og drift av kommunale bygg
 • Drift av kommunale vannverk
 • Drift av kommunale avløp
 • Sommer- og vintervedlikehold av kommunale veier
 • Vedlikehold av kommunale grøntområder
 • Renovasjon og mottak av annet husholdningsavfall
 • Brannvern
 • Feiing og branntilsyn
 • Forurensingsmyndighet
 • Oljevern
 • Oppmåling av tomter
 • Saksbehandling av fradelingssaker
 • Saksbehandling av byggesaker
 • Saksbehandling av avløpssøknader
 • Behandler gravemeldinger