Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Skjema A-Å

Dersom du ønsker dem sortert i kategorier, klikk her.


A
Ansvarsrett - søknad
Arrangementstilskudd/underskuddsgaranti - søknad
Avvik ved feiing eller boligtilsyn - tilbakemelding

B
Barnehage - kontaktinformasjon og samtykke fra foresatte
Barnehage - søknad om godkjenning (barnehageloven)
Barnehage - søknad om midlertidig dispensasjon fra utdanningskrav, norskkrav eller minimumsnorm
Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid
Barnehageplass - overføring, endring, permisjon, oppsigelse
Barnehageplass - søknad
Barnevern, tilsynsperson – registrering
Besøkshjem/familieavlaster - registrering
Bolig og avlastningstiltak for funksjonshemmede - søknad
Boligspesifikasjon i matrikkelen
Boligtilskudd - søknad
Bålbrenning - søknad om tillatelse

D
Deling/justering av eiendom - søknad
Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – søknad
Driveplikt - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - nedsettelse, utsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt av rimelighetshensyn
Eksamen/heldagsprøve - søknad om særskilt tilrettelegging
Enkeltvedtak - klage

F
Felling av trær/rydding av kratt på kommunal grunn - søknad
Ferdigattest - søknad om ferdigattest med avfallsrapport (nybygg)
Ferdigattest - søknad om ferdigattest med avfallsrapport (rehabilitering/riving)
Ferdigattest – søknad
Filmfremvisning - søknad om konsesjon
Foreningsregister - registrering/endring
Forhåndskonferanse - bestilling
Fravær - krav om sletting av gyldig fravær (grunnskole)
Fremmedspråk/fordypning/arbeidslivsfag - påmelding eller søknad om å bytte
Fritidskontakt/støttekontakt - registrering
Fyringsanlegg - registrering
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - melding om oppskyting
Fyrverkeri (pyroteknisk vare) - søknad om tillatelse til handel

G
Generell henvendelse til kommunen
Gjennomføringsplan
Graving i kommunal vei/grunn - egenkontroll for istandsetting
Grunnskole - Fritak fra vurdering i enkeltfag
Grunnskole - innmelding 1. trinn
Grunnskoleopplæring (ordinær) for voksne - søknad

H
Helse- og omsorgstjenester - søknad

I
Igangsettingstillatelse - søknad
Introduksjonsprogram - påmelding

K
Kandidat til kommunens kulturpris - forslag
Karakterer - klage
Kartbestilling
Kommunal bolig - søknad
Kommunal tjeneste - klage
Kommunale eiendomsavgifter - klage
Kommunalt næringsfond - søknad om midler
Kommunalt startlån - søknad
Kommunestyret - spørsmål til spørretimen
Konsesjon på erverv av fast eiendom - søknad
Konsesjonsfrihet i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense - egenerklæring
Kultur- og idrettstilskudd - søknad
Kulturformål - søknad om tilskudd
Kulturskole - oppsigelse av plass
Kulturstipend - søknad
Kunnskapsprøven/etablererprøven - oppmelding

L
Ledsagerbevis - søknad
Leksehjelp - Påmelding/endring/avmelding
Lokaler og anlegg - søknad om leie, til arrangement
Lokaler og anlegg - søknad om sesongleie
Lokaler til frisør, hudpleie, tatovering, hulltaking - melding/søknad om godkjenning

M
Matrikkel - utlevering av personopplysninger
Midlertidig brukstillatelse - søknad
Motorferdsel i utmark - søknad
Måling/veiing i skolehelsetjenesten - reservasjon

N
Norskopplæring, fritak fra plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap - søknad
Nærmiljøtilskudd - søknad

O
Offentlig høring - høringssvar
Oljetank - registrering/sanering av nedgravd tank
Omsetningsoppgave for alkohol (salgsbevilling)
Omsetningsoppgave for alkohol (skjenkebevilling)
Opplysninger om tiltakets ytre rammer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere - påmelding
Oppmålingsforretning - fullmakt
Oppmålingsforretning - kvittering for varsel
Oppmålingsforretning etter matrikkelloven - rekvisisjon
Oppmålingsforretning søknadspliktige tiltak - rekvisisjon
Overnatting - melding

P
Parkeringstillatelse for forflytningshemmede - søknad
Permisjon fra undervisning - søknad
Personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig - søknad
Personskade/hendelse i skole/SFO/barnehage - registrering

R
Religionspregede aktiviteter i skolen - melding om fritak
Renovasjon - bestilling/endring/deling av avfallsbeholder
Renovasjon - klage

S
Saksdokumenter - bestilling
Salgsbevilling - søknad om bevilling til salg av alkoholholdig drikk gruppe 1
Sanitærabonnement - søknad/melding om endring
Seksjonering - søknad
Serverings- og/eller skjenkebevilling - søknad
Serveringsbevilling - søknad
SFO - Endring/oppsigelse av plass
SFO - Innmelding, endring, oppsigelse
SFO - påmelding til SFO for feriedager
SFO - søknad om redusert foreldrebetaling
Skatt - søknad om nedsettelse eller ettergivelse av skatt og avgift av rimelighetshensyn (billighet)
Skjenkebevilling - søknad
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for lukket selskap (ambulerende)
Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)
Skjenkebevilling - søknad om endrede vilkår for én enkelt anledning (når søker allerede har bevilling)
Skole - elevinformasjon og samtykke fra foresatte
Skole - melding om skolebytte ved flytting
Skole - søknad om bytte av skole
Skole/barnehage - Søknad om godkjenning (miljørettet helsevern)
Skoleskyss - søknad
Skorstein som ikke er i bruk - melding
Sluttrapport med avfallsplan (nybygg)
Sluttrapport med avfallsplan (rehabilitering/riving)
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område - søknad
Stipend for videreutdanning – søknad
Store arrangement - melding til brannvesenet

T
Tillatelse - søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning
Tillatelse til våtrom i eksisterende bygning - søknad
Tilskudd til kulturaktiviteter for mennesker med bistandsbehov - søknad
Tilskudd til ungdomstiltak - søknad
Tiltak - melding om antatt ulovlig tiltak etter plan- og bygningsloven
Tiltak - søknad om tillatelse til tiltak