Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Seksuelle overgrep - Hva har vi gjort, og hva gjør vi

09.06.2017
Tysfjord kommune er svært interessert i dine synspunkter. Hva mener du vi kan bidra med når det gjelder oppfølging av ofre for seksuelle overgrep? Eller har du meninger om hva kommunen bør gjøre for å forebygge overgrep?

 

Send en e-post til enhetskoordinator Helse og omsorg Mia Wick, mia.wick@tysfjord.kommune.no, eller ordfører Tor-Asgeir Johansen, tor.johansen@tysfjord.kommune.no, med dine innspill og synspunkter.

Tysfjord kommune jobber bredt med temaet vold og seksuelle overgrep.
Her følger en presentasjon av de ulike kommunale tjenestene, hva som har vært gjort av forebyggende arbeid, og hva vi kan tilby ofre og deres pårørende.
Kontaktinformasjon finnes her
 

 • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Helsestasjons- og skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud som skal være lett tilgjengelig. Den skal bidra til å forebygge sykdom og fremme god fysisk og psykisk helse hos blivende foreldre og barn og ungdom 0-20 år. Alle tilbys oppfølging hos Helsesøster fra fødsel av gjennom helsestasjonsprogrammet, som gir tilbud om helseopplysning og veiledning av foreldre, samt vaksinering av barnet, i henhold til det nasjonale vaksinasjonsprogrammet. Det gjennomføres regelmessig kontroll av syn, hørsel, lengde og vekt. I tillegg til det planlagte programmet, utføres også konsultasjoner basert på foreldrene, eller barnets eget initiativ. Helsesøstertjenesten har også oppfølging av barn og foreldre med spesielle behov som trenger ekstra støtte og hjelp.
  • Helsestasjonen har siden juni 2016 hatt et spesielt fokus på vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep og har som mål å øke kompetansen innenfor seksuelle overgrep og drive godt forebyggende arbeid også på dette området.
  • Helsestasjonen har sammen med Statens Barnehus og Politiet gjennomført informasjonsmøter gjennom besøk på skolene i kommunen med temaet seksuelle overgrep, hvor det også ble gjennomført temakveld for alle foreldre med barn i skole eller barnehage.
  • Vi har gjennomført nettkurs fra RVTS som omhandler vold og seksuelle overgrep mot barn og deltatt på temadag i skolen som gikk på nettvett og digital mobbing. Helsestasjonen deltok også som aktør da forestillingen «først og fremst et menneske» ble vist i regi av kirken og i sammenheng med at forestillingen #Heng deg! ble vist i regi av psykiatritjenesten var helsestasjonen til stede for videre  samtale og oppfølging.
  • Helsestasjonen er til stede på alle skolene en dag annenhver uke og vi har også ungdommens helsestasjon som har åpent en kveld annenhver uke.
  • Det er innført nye rutiner i forhold til at helsestasjonen nå tar opp temaet «grensesetting i forhold til egen kropp» på alle faste kontakter og vi har hatt en kompetanseheving innenfor prevensjon og prevensjonsveiledning.

 

 • Barnehage
  • Gjennom barnehageåret 2016/17 har «seksuelle overgrep» vært temaet på personalmøter.
  • I et forebyggende perspektiv har «Kroppen» vært tema i barnegruppene, der det har vært jobbet med å bevisstgjøre og etablere språk og begreper.
  • Det er utarbeidet en temaplan, forebygging av seksuelle overgrep, der det er spesifisert hvilke tema hhv. 3-, 4-, 5- åringer skal gjennom. Blir gjeldende fra barnehageåret 2017-18.
  • Alle i personalet har gjennomført RVTS-nettkurs, «Vold og seksuelle overgrep mot barn»
  • På planleggingsdag i juni 2016 ble barnehageansattes oppmerksomhets- og meldeplikt til barnevernet repetert og gjennomgått.
  • Det er planlagt en fagdag der tema omhandler barn og seksualitet, for barnehageansatte i Tysfjord og Hamarøy 22/8 -17, med Margrete Wiede Aasland. Arr. RKK.
  • Oktober-januar: utarbeidelse av handlingsplan for skole og barnehage. Vedtatt 10. januar -17. Denne er gjennomgått og drøftet i personalet, i tillegg er handlingsplan revidert flere ganger siste året.

 

 • Skole
  • Jevnlig drøfting i personalmøter. Vi har drøftet ulike utfordringer og også snakket om hva personalet ønsket og følte behov for at vi skulle gjøre.
  • Drag skole hadde to-dagers besøk fra Statens barnehus i Bodø, hvor alle klassene fikk besøk. Sammen med Lensmann i Hamarøy og helsesøster hadde også Barnehuset møte med personalet. Det ble også gjennomført temakveld for alle foreldre i skole og barnehage med Statens barnehus, barnevernet og helsesøster.
  • Hele personalet deltok på kursdag i regi av RVTS, 18. november. Evaluering av fagdag med påfølgende drøftinger i personalmøte.
  • Oktober-januar: utarbeidelse av handlingsplan for skole og barnehage. Vedtatt 10. januar -17. Denne er gjennomgått og drøftet i personalet, i tillegg er handlingsplan revidert flere ganger siste året.
  • Drag skoles 1.-4.trinn følger NRK-Super sine filmer når de har temauke om overgrep
  • Arbeid i teamene ved Drag skole, med innspill til gruppe 2 i JASSKA
  • Helsesøster er fast på skolen annenhver uke.

 

 • Nord-Salten barnevern
  • Deltatt på seminar på Árran både i 2015 og 2016. Deltatt på informasjonsdag på planleggingsdagen for lærere sammen med andre etater. Deltatt på seminar den 1. september. Vært med på koordinatorkurs for innføring av nettkurs til RVTS. Deltatt på kursdag for skole/barnehager i regi av RVTS. Temaet er tatt opp med jevne mellomrom i personalgruppen. Deltatt på foreldremøte sammen med barnehuset. 
  • Nord-Salten Barnevern sitter i samarbeidsteamet for barn og unge i Tysfjord hvor temaet har vært diskutert. Vi kan også komme på personalmøter, foreldremøter og på skolen for å informere om barneverntjenesten og hva/hvordan vi jobber. 
  • Alle bekymringsmeldinger som går på vold/seksuelle overgrep  blir oversendt til politi for en vurdering. Tjenesten har et godt samarbeid med politiet for å sikre at barn som er utsatt for overgrep blir godt ivaretatt.
  • Barn som er utsatt for overgrep kan bli henvist til BUP fra barneverntjenesten. Barneverntjenesten kan også iverksette andre nødvendige hjelpetiltak.

 

 • Psykiatritjenesten
  • Fokus på temaet har vært gjennomgående i tjenesten. Ansatte i tjenesten har deltatt på kurs på Árran. Deltatt på koordinatorkurs for innføring av nettkurs til RVTS.
  • Samtaleterapi. Kognitiv terapi. Henvisning til spesialisthelsetjenesten. Henvisning til frisklivssentralen da fysisk aktivitet og friluftsliv er en nyttig del av terapi. Støtte og bistand ifm avhør, legebesøk, etc.

 

Andre tiltak og arrangementer i lokalsamfunnet

 

   

Trenger du hjelp i forbindelse med seksuelle overgrep?Annen informasjon og kunnskap om seksuelle overgrep