Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Samisk språk og kultur

Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune ble innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk 1.januar 2006.
Det betyr at samisk og norsk er likestilte språk i kommunen, og dette gir alle innbyggerne rett
til å bruke samisk i kontakt med det offentlige; statlige, fylkeskommunale og kommunale organ.

Samelovens språkregler gir borgerne språklige rettigheter i møte med ulike offentlige organ. Det gjelder oversettelse av regler, kunngjøringer og skjema til samisk, rett til svar på samisk, utvidet bruk av samisk i rettsvesenet, utvidet rett til bruk av samisk i helse- og sosialsektoren, individuelle kirkelige tjenester, rett til utdanningspermisjon og rett til opplæring i samisk.

 

Sametinget tildeler årlige midler til forvaltningskommunene som er ment å gå til å oppfylle målsettingen med Samelovens språkregler, kap 3. Midlene er delt inn to deler; basis- og betjeningsdel og utviklingsdel. 
Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune har underskrevet en samarbeidsavtale med Sametinget som viser hvordan tospråkligehtsmidlene skal brukes i perioden 2012 – 2016. Dette innebærer at Divtasvuona suohkan/Tysfjord kommune må årlig utarbeide en tiltaksplan for både basis- og betjeningsdel og utviklingsdel. 
 
Konsulent for samisk språk og kultur
Skal bidra til å planlegge og iverksette samiskspråklige tiltak knyttet opp mot samarbeidsavtalen med Sametinget. 

Språkkonsulentens arbeids- og ansvarsområde er:

  • Faglig ansvar for lulesamisk språk
  • Ansvar for koordinering av språkarbeid og oppfølging av kommunens språkprosjekter
  • Utvikle og tilrettelegge for bruk av samisk i kommuneforvaltningen
  • Budsjettansvarlig for tospråklighetsmidlene
  • Språkfaglige oppgaver / planarbeid, oversettinger, saksbehandling
  • Kommunens språkplan
  • Utvikling
 
Kontaktinfo: 

Lars Filip Paulsen
Kultuvra, æládusá ja åvddånahttema åssudakjådediddje - Enhetsleder for Kultur, næring og utvikling
Divtasvuona suohkan - Tysfjord kommune
Skuolkan - Tlf. dir.: 75 77 55 06  |  Mob.: 916 18 561
www.tysfjord.kommune.no

Guokta álmmuga - aktisasj buorre boahtteájgge.   -   To folk - en felles god framtid