Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Rudá Guollebiebbmamæládusá kultur- ja æládusfåndas 2017 - Midler fra Havbruksnæringens kultur- og næringsfond 2017

19.10.2017

60 Liv Elin Edvardsen.jpegDivtasvuona suohkan almot rudájt Guollebiebbmamæládusá kultur- ja æládusfåndas 2017 jahkáj.

Guollebiebbmamviddnudagá dáv fåndav sihtin ásadit danen gå Ellingsen Seafood AS (åvddåla Musken Laks AS) ja Nordlaks AS guolijt biebmadi suohkanin.

Fånda ulmme la dilev láhtjet kultuvrraj ja æládussaj. Guhkesájggásasj dåjma galggi doarjoduvvat. Foanndaj li boahtám ådå rudá, 1 milliåvnnå kråvnå Nordlaks AS:as ma galggi juolloduvvat sulle 50% goabbák guovte juollodimijn.

Jagen 2012 mierreduvvin ådå njuolgadusá Guollebiebbmamæládusá kultur- ja æládusfoanndaj tjielgga ulmij ja strategijaj. Gitta niellja åhtsåmusá mierreduvvam doarjjaguovlojn juolloduvvi. Buorre åhtsåmusá vuoroduvvi. Åhtsåmusá ma li njuolgadusáj ålggolin hilgoduvvi.


Åhtsåmusá diehki sáddiduvvi:
Divtasvuona suohkan
Poasstaboaksa 104
8591 Gásluokta  
 
jali e-poasstan postmottak@tysfjord.kommune.no

Åhtsåmájggemierre: basádismáno 3. biejve 2017

 

Midler fra Havbruksnæringens kultur- og næringsfond 2017

Tysfjord kommune utlyser med dette avsatte midler til Havbruksnæringens kultur- og næringsfond for   2017.

Fondet er kommet i stand etter initiativ fra oppdrettsselskapene med bakgrunn i at Ellingsen Seafood AS (tidligere Musken Laks AS) og Nordlaks AS har oppdrettslokaliteter i kommunen.

Formålet med fondet er at det skal legges til rette for utvikling av kultur- og næringsbasert virksomhet. Fondet skal gi støtte til kultur- og næringstiltak som har en langsiktig effekt. Fondet har fått tilført  ny kapital på 1  million kroner  fra Nordlaks AS som skal fordeles med om lag 50 % i to tildelinger.

Det er i 2012 utarbeidet nye retningslinjer for Havbruksnæringens kultur- og næringsfond med klare mål og strategier. Inntil fire søknader innen de skisserte støtteområdene vil bli innvilget. Gjennomarbeidede søknader vil bli prioriterte. Søknader som ligger utenfor retningslinjene vil bli avslått.

Søknadene sendes til:
Tysfjord kommune
Postboks 104
8591 Kjøpsvik  
 
eller på e-post til postmottak@tysfjord.kommune.no

Søknadsfrist: 3.  november 2017