Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Retting av vedtatt kommuneplan

11.07.2019
Retting av kommuneplan vedtatt 16.12.15 i kommunestyret.

Arealdel av kommuneplan 2013-2024.

I løpet av uke 25/26 kom det fram i media at feil versjon av kommuneplanens arealdel lå ute på Tysfjord kommunes hjemmeside.

Etter gjennomgang av video samt protokoll/vedtak er følgende feil nå rettet opp:

 1. Oppdatering av dokument «bestemmelser og retningslinjer»:
 • Alle punkter nevnt i vedtak KST 101/15 fra møte 16.12.15 er nå tatt inn i dokumentet. Dette vil blant annet si at siste avsnitt i § 6.3 endres fra «Det tillates kun bruk av tette, flytende konstruksjoner, hvor alt av utslipp renses/tas opp på land for lagring/videre bruk, ved alle nye A-lokaliteter. Ved enhver søknadspliktig endring ved eksisterende A-lokaliteter, kreves det overgang til bruk av tette, flytende konstruksjoner hvor alt utslipp renses/tas opp på land for lagring/videre bruk» til «kommunen vil i sin uttalelse til søknad om tillatelse, henstille om at etablering av nye anlegg skjer i samsvar med en bærekraftig utvikling av næringa.».
 1. Oppdatering av protokoll/vedtak og dokument «bestemmelser og retningslinjer»:
 • § 6.3 Første linje i teksten endres fra «Det tillates etablert anlegg for akvakultur innenfor de angitte a-områdene» til «Det tillates etablert anlegg for akvakultur innenfor de angitte a-områdene angitt i 1. høring.». Det presiseres her fra Ordfører at dette innebærer at 2 lokaliteter blir «hentet inn» igjen fra 1. høring. Disse er Bergkråa ved Kjelkvik og Grønnstranda ved Skrovkjosen.
 1. Oppdatering kun av protokoll/vedtak:
 • Områder i arealplan som omfattes av Plan og bygningsloven § 11-8 D endres til at de omfattes av Plan og bygningsloven § 11-8 C. (Disse områdene er ikke nevnt i dokument «bestemmelser og retningslinjer» men vil ha betydning for arealplankartet.)

 

Det er også oppdaget følgende feil i arealplankartet som ikke er rettet opp:

 • Mulbukta skal klassifiseres som FFN/ALVT-område.
 • Forklaring i tittelfeltet på ALVT-område (Akvakultur Levendelagring Villfanget Torsk)
 • Nedbørsfeltet for vannverkene i Musken og Rørvik er ikke markert.
 • Områder i arealplan som omfattes av plan- og bygningsloven § 11-8 D skal endres til at de omfattes av plan- og bygningsloven § 11-8 C.

Kartet vil bli oppdatert i løpet av høsten 2019.

 

 1. Kommuneplankart vedtatt 16.12.2015
 2. Kommunestyrets vedtak arealdelen
 3. Kommunestyrets vedtak samfunnsdelen
 4. Merknadsbehandling arealdelen
 5. Planbeskrivelse arealdelen
 6. Bestemmelser og retningslinjer
 7. Samfunnsdelen
 8. Vurderte utbyggingsområder