Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

prosjekter

Reguleringsplan for Storelv - Stetind

Med bakgrunn i saksutredningens pkt. 1.2 Innkomne merknader/innsigelser og 1.3 Oppsummering tilrår rådmannen formannskapet å gjøre følgende vedtak:

I. Merknadsbehandling:

1. Ønsket om nye hyttetomter/hytteområder innenfor planområdet tas ikke til følge da disse ikke er i tråd med planens formål.

2. Utvidelse av og oppføring av nye hytter innenfor planområdet H1 tas ikke til følge da disse ikke er i tråd med planens formål.

3. I det videre arbeidet tas dette opp med den enkelte grunneier spørsmålet om kjøp/erstatning/ grunnerverv av privateid areal som er regulert til byggeområde.

4. Etablerte og planlagte stier samt leir/teltplass opprettholdes. Disse er gitt anviste plasser for å begrense slitasje og styre ferdsel i området, samt å sikre atkomst i planområdet. Merknaden tas ikke til følge.

5. Innsigelse fra Statens vegvesen vedr. småbåtanlegg (SB1) og tilhørende gangatkomst (T1/T2) tas til følge og områdene tas ut av planen.

5.a) Merknader til plankart og bestemmelser tas til følge ved at:

15. Naturformål (NA) langs rv.827 eiendomsområde gjøres om til annen veggrunn.
16. Privat parkering (PP1) ved rv.827 flyttes minimum 6 m fra vegkant.
17. Kart og bestemmelser rettes opp slik at det blir samsvar mellom disse.
18. Frisiktsoner inntegnes i atkomstene til rasteplassen.

Bestemmelse § 4.1 b) stemmer overens med kart og opprettholdes.

6. Merknad fra Sametinget tas til følge ved at gjennomføring av tiltak i henhold til planen skal skje i samråd med Sametinget og med grunnlag i reguleringsplanens bestemmelser.

II. Godkjenning:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes forslag til reguleringsplan for Storelv-Stetind med de endringer som framgår av merknadsbehandlingen, jf. innstillingen del I.