Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

plan og utvikling

Reguleringsplan for Kjøpsvik sentrum

 

Med hjemmel til Plan- og bygningslovens § 12-12 godkjennes Reguleringsplan for Kjøpsvik sentrum med følgende forslag/endringer, jf. merknadsbehandlingen, saksutredningen del 2.0:

1. Det er forslått privateid areal tatt i bruk som byggeområde. I det videre arbeidet tar kommunen dette opp med den enkelte grunneier med tanke på kjøp / erstatning / grunnerverv.

2.a Plankart og -bestemmelser endres følgende:
6. Eksisterende avkjørsel til rådhus/P1 stenges og flyttes nordvestover.
7. Parkering P9 trekkes ut av planen.
8. %-BYA for F2 økes til 80 %.
9. Minnelund og park gjerdes inne hver for seg med porter etter behov.
10. Det skal ikke opparbeides fortau som skaper hinder for eksisterende varelevering.

2.b Planforslaget opprettholdes vedrørende minnelund og park, men det presiseres hvor viktig det er at gjennomføringen må skje på en skånsom måte og at fremdriften helt og holdent styres av kirken.

3. Kommunen dekker nødvendige kostnader i forbindelse med flytting av stolper for gjennomføring av planen.