Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon plan

Planstrategi - Tysfjord kommune

PLANSTRATEGI – TYSFJORD KOMMUNE
HØRING

 
Tysfjord formannskap vedtok i møte 01.12.2011, sak 113/11 å sende forslag til kommunal planstrategi ut på høring i henhold til plan- og bygningsloven, § 10-1. Vedtaket lyder:
  1. Formannskapet slutter seg til de overordnede målsettinger, strategier og planbehov slik det framgår av forslaget til planstrategi. Følgende tre satsingsområder vil bli prioritert:
  • Levekår og livskvalitet
  • Næringsstruktur
  • Boligpolitikk
  1. Forslaget til kommunal planstrategi sendes ut på høring til statlige og regionale organer og nabokommuner.
 
For å sikre god medvirkning i utarbeidelse av strategidokumentet, ønsker kommunen synspunkter fra berørte statlige, fylkeskommunale, regionale og kommunale myndigheter.
 
Strategidokumentet gjør rede for formålet med utarbeidelse av kommunal planstrategi, viktige premisser for arbeidet, valg av satsingsområder og kommunens planbehov.
Kommunen har tre viktige ansvarsområder:
  • Kommunen som samfunnsutvikler
  • Kommunen som forvalter av lovverk og fellesinteresser
  • Kommunen som tjenesteleverandør
Arbeidet med planstrategi legger til grunn forslag til overordnede mål og strategiske valg knyttet til hver av disse ansvarsområdene.
 
I vedtatt planprogram er sammenhengen mellom kommuneplanarbeidet og kommunal planstrategi synliggjort. Utarbeiding og behandling av kommunal planstrategi er derfor slått sammen med og vært del av oppstart av arbeidet med kommuneplanen.
 
 
Eventuelle merknader og innspill til forslaget skal framsettes skriftlig pr. brev eller e-post innen 16. januar 2012 til
 
Tysfjord kommune, postboks 104, 8590 Kjøpsvik
 
 
Spørsmål vil bli søkt besvart ved henvendelse til kommunens sentralbord, tlf. 75 77 55 00 eller pr. e-post.
 
 
Vedlegg:
Dokumentet PLANSTRATEGI 
 
                                                                                           
 
 
Tor Svein Skogstad
plan- og utviklingssjef