Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Høring av søknad fra The Quartz Corp AS om endring av tillatelse av virksomhet etter forurensningsloven

The Quartz Corp søker om endret tillatelse (2019/259)

The Quartz Corp AS på Drag i Tysfjord kommune i Nordland produserer høyren kvarts. Bedriften søker om endring i tillatelsen til virksomhet etter forurensningsloven.

Bakgrunnen for søknaden er et ønske om å presisere innholdet i tillatelsen i forbindelse med overføring av forurensningsmyndighet fra Fylkesmannen i Nordland til Miljødirektoratet. I tillegg planlegger bedriften oppstart av bygging av et nytt prosesstrinn for klorinering av kvarts. Bedriften har allerede rammer for denne virksomheten i gjeldende tillatelse.

The Quartz Corp søker om tillatelse til å benytte kjemikaliene natriumhypokloritt, natronlut og hydrogenperoksid. Videre søker bedriften om tillatelse til utslipp av 4 mg/Nm3 timesmidlet flussyre (HF) og < 3 mg/Nm3 døgnmidlet klorgass (Cl2) til luft. I gjeldende tillatelse er det stilt krav til utslipp av støv ved at mineralsk andel målt ved nærmeste nabo ikke skal overstige 5 g/m2 i løpet av 30 dager. The Quartz Corp søker om at utslipp av støv til luft målt ved nærmeste nabo endres fra dagens ordning med nedfallsmåling på 5 g/m2 i løpet av 30 dager, til en ny ramme med utslipp til luft målt fra de enkelte utslippspunktene med inntil 30 mg/Nm3 timesmidlet.

Bedriften søker om at grenseverdier for utslipp av prosessavløp forenkles ved at 1-times middel tas bort. Bedriften oppgir at dette antas å ikke ha miljømessig betydning. I tillegg søkes det om at kravet til oppsamlingsarrangement for lager av flussyre og prosessanlegg som inneholder sterk flussyre bortfaller, da risikovurderinger viser at eventuelle akutte utslipp av flussyre så snart som mulig bør spyles via det etablerte oppsamlingssystemet, og ledes til sjøvann for å redusere helserisiko/fare for personskader.

Miljødirektoratet ber om uttalelse til søknaden innen 23. august 2019.

Redegjørelsen og skjema for å gi elektronisk høringsuttalelse finner du på denne siden. https://tema.miljodirektoratet.no/horing2019-259/

Høringsdokumentene ligger i høyremenyen.

Høringskommentarer kan også sendes skriftlig til Miljødirektoratet, Postboks 5672 Torgarden, 7485 Trondheim. Saksdokumentene legges også ut på servicetorget i Tysfjord kommune.