Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

sykkelikon

Oppstart av regulering

 

Oppstart av regulering
 
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid for videreføring av gang- og sykkelsti og utvidelse av veibredde ved RV827 Drag i Tysfjord kommune
 
Det varsles herved at Tysfjord kommunesetter i gang arbeid med privat reguleringsplan for videreføring av Gang- og sykkelsti langs RV 827 og en utvidelse av veibanen på RV827 Drag i Tysfjord kommune (jf. plan- og bygningsloven § 30 og § 27-1, nr. 1 annet ledd).
 
Avgrensing av planområdet
Forslag til planavgrensing er vist på vedlagte kartutsnitt og omfatter del av eiendommene med gnr/bnr: 60/1, 60/22, 60/389, 60/117, 60/143, 60/254, 60/90, 60/10, 60/85, 60/104, 60/40, 60/109, 60/59, 60/149, 60/94, 60/21, 60/75, 60/56, 60/164, 60/350, 60/55, 60/168, 60/216, 60/99, 60/71, 60/6, 60/71 Fnr. 1 i Tysfjord kommune. Under planarbeidet kan området bli mer avgrenset.
 
Overordnet planstatus
I kommuneplan/kommunedelsplan er området avsatt som LNF område, sone II.
 
Formål
Formålet med reguleringen er videreføring av dagens gang- og sykkelsti ved RV827 til E6. Planarbeidet vil særlig belyse følgende problemstillinger som trasevalg, tilknytningspunkter, veilys mv.
 
Utbyggingsavtale
Samtidig varsles det om at det igangsettes forhandlinger om utbyggingsavtale for det aktuelle området. Avtalen gjelder mellom berørte parter (utbygger eller grunneier og kommunen) og regulerer forhold omkring utbygging av området.
 
Forslagsstiller og planlegger
Forslagsstiller er Tysfjord kommune og planleggingsarbeidet skal utføres av Teknisk Etat.
 
Innspill, samråd og medvirkning
Eventuelle kommentarer, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet kan sendes skriftlig til:
 
-           Teknisk Etat
-           Postboks 104, 8590 Kjøpsvik
-           tlf:        7577 5500
-           faks:     7577 5555
-           e-post: postmottak@tysfjord.kommune.no  
 
innen 01. juni 2009.   
 
Brev med innspill til planarbeidet vil følge saken som vedlegg ved 1. gangs behandling av planen. Utfallet av 1. gangs behandling vil bli gjort kjent ved offentlig ettersyn/ høring av planen. Det blir normalt ikke gitt skriftlig svar på innspillene utover dette.
 
 
Teknisk Etat
 
 
 
Rievddadime álgadibme 
Diededibme:
Álgadibme rievddadimbargojn ja joarkkemijn Vádtsem- ja syhkalbálggáv ja vijdedimijn væddjagåbddudagáv RV827 Ájluovtan Divtasvuona suohkanin.
 
Dájna diededuvvá Divtasvuona suohkan álggá ietjas rievddadimplánajn joarkátjit Vádtsem- ja syhkalbálggáv RV 827 miehtáj ja aj vijdedimijn vedjav RV827 Ájluovtan Divtasvuona suohkanin (bs. pládna- ja tsiekkaduslágajn § 30 ja § 27-1, nr. 1 maŋep oasse ).
 
Ráddjim pládnaduobddágijt
Oajvvadus pládnaráddjimij le vuosedum kártan mij tjuovvu ja guosská oassáj duobddágijda nummarij: 60/1, 60/22, 60/389, 60/117, 60/143, 60/254, 60/90, 60/10, 60/85, 60/104, 60/40, 60/109, 60/59, 60/149, 60/94, 60/21, 60/75, 60/56, 60/164, 60/350, 60/55, 60/168, 60/216, 60/99, 60/71, 60/6, 60/71 Fnr. 1 Divtasvuona suohkanin. Pládnabargo vuolen duobddága máhtti ienebut ráddjiduvvat.
 
Badjásasj pládnastáhtus
Suohkanplánan le guovllo biejaduvvam LNF-guovllon, oasse II.
 
Ulmme
Ulmme rievddadimijn le joarkket dálásj vádtsem- ja syhkalbálggáv RV827 miehtáj E6:aj. Pládnabarggo sierra láhkáj vuoset tjuovvovasj gássjelisvuodajt degu válljit gåggu, avtastahttema ja væddjatjuovga j.n.v
 
Væddjabarggolihtudibme
Sæmmi bále diededuvvá suohkan álggá sjiehtadallat væddjabarggolihtudimev guoskavasj guovlon, Lihtudibme guosská oassálasstijda ja rievddat guovlo væddjabarggo dilijt.
 
Oajvvadiddje ja pládnadahkke
Oajvvadiddje le Divtasvuona suohkan ja pládnabarggo galggá dagáduvvat Teknisk Etáhtas.
 
Sehkanibme, rádudallam ja oassálasstem
Kommentára, tsuojggidusá, diedo j.n.v ma pládnabargguj gulluji máhtti rájaduvvat diehki:
-          Teknisk Etat
-          Postboks 104, 8590 Kjøpsvik
-          tlf:        7577 5500
-          faks:     7577 5555
-          e-post: postmottak@tysfjord.kommune.no 
 
Åvddål 1. b. bieccemánon 2009.  
 
Girje tsuojggimusáj pládnabargguj tjuovvu ássjev tjuovvusin vuostasj bále gå ássje giehtadaláduvvá.
Boados plána vuostasj giehtadallamis diededuvvá almulasj guláskuddama baktu. Ietján e tjálalasj vásstádusá vatteduvá.
 
Teknisk Etat