Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Offentlig høring - Ruossevágge kraftverk og Mølnelva kraftverk

29.04.2015

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har mottatt søknad om tillatelse til å bygge Ruossevágge kraftverk og Mølnelva kraftverk i Tysfjord.
 

Nord-Salten Kraft AS og Småkraft AS søker om tillatelse etter vannressursloven til å bygge Ruossevágge- og Mølnelva kraftverk. Småkraftverkene vil gi en årlig produksjon på henholdsvis 8,0 GWh og 7,5 GWh.

Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på rådhuset i Kjøpsvik, Sparbutikk på Drag og Matkroken i Storjord, og på NVEs nettsider www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut.

Kontaktperson for Ruossevágge kraftverk: 
Odd Erling Grimstad, tlf 75 77 10 00, e-post odderling.grimstad@nordsaltenkraft.no

Kontaktperson for Mølnelva kraftverk:
Martin Vangdal, tlf 46 87 10 00/ 98 83 04 58, e-post martin.vangdal@smaakraft.no
 

Høringsuttalelser kan sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, pr e-post til nve@nve.no eller pr post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO innen 08.06.15