Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Nasjonal tilskuddsordning for å inkludere barn og unge (tidligere Inkludering av barn i lavinntektsfamilier/ nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom)

25.11.2019
ikon informasjon blaa

 

 

 

Om tilskuddsordningen

 • Beløp: Om lag 310 millioner kroner (2020)

 • Søknadsfrist: Søknadsfristen for tilskuddsåret 2020 er 13. desember 2019. Søknadsskjemaet vil bli publisert senest 22. november 2019.

 • Rapporteringsfrist: 1. april 2021.

 • Hvem kan søke: Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Søkerorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

 • Hensikt med ordningen: å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Det kan søkes om tilskudd til tiltak for deltakelse i kultur- og fritidsaktiviteter, ferieaktiviteter og/eller deltakelse på alternative mestringsarenaer.

 • Viktig informasjon om tilskuddsåret 2020:

  • For at frivillige organisasjoner, private aktører eller offentlige instanser skal kunne søke om støtte, må kommunen bekrefte at de vil kunngjøre ordningen lokalt og vurdere og prioritere søknader tilknyttet kommunen. 

  • Punktet over gjelder ikke for frivillige organisasjoner som omfattes av punkt 1 b) i regelverket. De kan søke Bufdir direkte dersom de representerer sentralleddet i organisasjonen. Lokallag, fylkeslag og andre må søke gjennom kommunen.

  • Når kommuner som berøres av kommunereformen fra 1.1.2020 selv er søkere, må de bruke organisasjonsnummeret som kommunen vil benytte etter at reformen har trådt i kraft. 

For alle søkere: Det søkes om tilskudd gjennom Bufdirs søknadsportal. Søknadsskjemaet publiseres senest 22. november 2019 i søknadsportalen. Søknadsfristen er 13. desember  2019.

 

For mer informasjon:

Søke om tilskudd inkludering barn og ungdom