Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk
A A A

Miljøtjenesten

30.09.2013

MÅLGRUPPE FOR MILJØTJENESTEN:

  • Tjenestemottakere over 18 år som bor i egne boliger og som har behov for veiledning og opplæring i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter


OVERORDNET MÅL FOR MILJØTJENESTEN:

Miljøarbeid er opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål og sosiale ferdigheter. Miljøtjenesten skal fremme muligheter til læring, mestring og økt selvstendighet. Hjelpen tilpasses i samarbeid med tjenestemottaker/ pårørende og vurderes fortløpende.

Hjelp til selvhjelp skal fremmes gjennom:

  • Å fremme økonomisk og sosial trygghet
  • Å bedre levevilkårene for brukerne
  • Å bidra til økt likeverd og likestilling
  • Å forebygge sosiale problemer
  • Å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig
  • Å bidra til at den enkelte får mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre


Gjennom råd og veiledning, og med utgangspunkt i tjenestemottakers behov skal ulike løsninger vurderes. Det skal fokuseres på hva tjenestemottaker selv kan gjøre, hva pårørende kan gjøre. Tjenesten tildeles ut ifra faglige og individuelle vurderinger, og skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og verdighet og skal bidra til at ressursene utnyttes best mulig.

ORGANISERING:

Miljøtjenesten er organisert under Helse- og omsorgsetaten, som en egen avdeling under Pleie- og omsorgstjenesten Vest, distriktsleder Morten Aspaas.

Miljøtjenesten har primært sitt arbeidsnedslagsfelt underlagt området for pleie og omsorg vest, men skal samtidig bistå resten av helse og omsorgsetaten der det er behov for råd og veiledning. 

Miljøtjenesten er tverrfaglig sammensatt, og har ca. 10, 2 årsverk, noe som gir tjenesten mulighet til å gi faglig god hjelp på alle områder for brukerne.

Miljøtjenesten holder til i de gamle lokalene til fysioterapeuten ved Dragstunet.

ADRESSE:

Tysfjord kommune
Miljøtjenesten
Dragstunet
8270 Drag

Vakt tlf.: 41 43 15 19

Avdelingsleder:
Nils Ove Skalltje
Mob. 41 59 71 32
E-post: nilsove.skalltje@tysfjord.kommune.no
 

ANSATTEOVERSIKT:
Navn: % Stilling Utdanning:
Nils Ove Skalltje 100 Fagleder Sosionom
Miriam Paulsen 100 Miljøterapeut Sykepleier
Ann Britt Mathisen 100 Miljøterapeut Sosionom
Hilde Wisth 100 Fagarbeider Hjelpleier med vid. Rus/Psyk
Kjell-Helge Ellingsen 100 Fagarbeider Helsefagarbeider med vid. Psyk
May-Sissel Thomassen 100 Fagarbeider Hjelpepleier
Helene Eriksen 100 Fagarbeider Aktivitør
Inger Åmo 100 Fagarbeider Fagarbeider med vid. Rus/Psyk
Peggy Øvervoll 91,55 Assistent Fotterapeut med vid. miljøarbeid
Vigdis Rafaelsen 75,02 Fagarbeider Hjelpepleier
Aina Olsen 70,42 Fagarbeider Barne- og ungd.arbeider med vid. miljøarb.
Idrun Jessen 63,38 Assistent Assistent