Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Topmeny

informasjon

Målsetting for hjorteviltforvaltningen i Tysfjord kommune 2019

Formannskapet behandlet i møte 2.4.19 sak 13/19, følgende vedtak ble fattet:

I henhold til forskrift om forvaltning av hjortevilt, § 3, mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr så skal kommunen vedta mål for utviklingen av bestandene av elg, hjort, og rådyr der det er åpnet for jakt på arten eller artene. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane.

Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltninger i Tysfjord ble godkjent i 2014 og var gjeldene til og med 2018. Som følge av kommunereformen skal Tysfjord kommune deles mellom nye Narvik og nye Hamarøy fra og med  01.01.2020 og det  fremstår derfor som lite rasjonelt å legge ressurser i revisjon av forvaltningsplanen kun for 2019.

Målsetting for hjorteviltforvaltningen i Tysfjord kommune 2014 – 2018 gis derfor utvidet gyldhetstid frem til 31.12.2019.

 

 

Mvh

Per Arne Rahka

Skogmester