Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Lulesamiske helsetermer

I 2002 startet Tysfjord kommune et helsetermprosjekt. Bakgrunnen var at det ikke fantes en helseterminologi på lulesamisk.
Arbeidet i prosjektet har gått ut på å samle inn eksisterende termer fra skriftlige og muntlige kilder. I tillegg har prosjektet måttet konstruere enkelte termer som ikke finnes på lulesamisk. Termene er systematisert etter ulike deler av kroppen. Termene er satt inn i egenutviklete skjemaer som inneholder termene på lulesamisk, norsk og latin. Etter anmodning fra Sametinget i Sverige er det i tillegg satt av en kolonne for svensk terminologi.
 
I tillegg til denne oversikten er det laget en detaljert oversikt over sykdommer. I oversikten beskrives disse med navn på sykdommen, tilstanden, type og hvor på kroppen der det er mulig.
 
Denne serien av prosjekter er ett ledd i en prosess som skal ende med dialoghefte, lulesamiske helsetermer, medisinsk ordbok norsk – lulesamisk – lulesamisk – norsk, samt kursmateriell basert på lulesamiske dialoger til bruk for norsktalende helse- og omsorgspersonell.
 
Dette materialet er også lest inn på CD. Heftet ble laget ut fra et liknende hefte som ble utarbeidet i Karasjok kommune og utprøvd på flere kurs i 1996-97.
 
Under didaktisk kursing av to hjelpepleiere for framtidig undervisning av norsktalende helse- og omsorgspersonell kom det fram at det utarbeidede heftet som var blitt laget etter mønster av Karasjok kommunes hefte, ikke helt tilfredsstilte de behov til materiale som disse to hadde. Derfor ble det bestemt å revidere heftet. Materialet ble korrigert noe og er blitt utvidet blant annet med en del av tidligere utviklete termer og nytt materiale i form av ordlister og frekvente kommunikasjonsfraser brukt i pleiesammenheng.
 
Heftet er ikke helt ferdig som det framgår av det foreløpige materialet. Lærere i dette arbeidet har vært Rolf Olsen og Tor Magne Berg. En del av kurstiden har gått med til bearbeiding av det opprinnelige dialogheftet.  Revideringen av heftet har blitt gjennomført som et samarbeid mellom lærerne og elevene - en hjelpepleier fra Drag og en hjelpepleier fra Kjøpsvik. Det er meningen at lærerne og hjelpepleierne skal møtes en siste periode for å gjøre ferdig materialet. Deretter skal det sendes til språklig godkjenning og trykkes. Da skal kursantene være klare til å ta fatt på intensiv kursingen av egne ansatte innen helse- og omsorgssektoren i muntlig lulesamisk.
 
Tysfjord kommune og Gällivare kommune har inngått samarbeid om samiskspråklige prosjekter innen helse- og omsorg. Samarbeidet omfatter kursing og utvikling av skriftlige hjelpemidler som kursmateriell, parlør og medisinsk ordbok. Samarbeidet starter i mars 2008.
 
Arbeidsgruppa som igangsatte prosjektet var:
 
Inga Karlsen
Evy Paulsen
Erling Urheim
Trond Åmo
Tor Magne Berg
Stig Eriksen
 
 
Arbeidet er omorganisert og er lagt inn under Helse- og sosialsjef Lill Tove Hanssen. Nåværende prosjektmedarbeidere er:
 
Evy Paulsen
Almar Andersen
Tor Magne Berg
Rolf Olsen
 
 
Prosjektet er finansiert med midler fra Sametinget og Helse- og sosialdirektoratet og søkes videreført med midler fra Sametinget og Fylkesmannen i Nordland.