Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kort om 20 tiltak i prosjekt Jasska/Trygg

Endrings- og utviklingsarbeidet med mål om å verne barn, unge og andre særlig sårbare mot omsorgssvikt, vold i nære relasjoner og seksuelle overgrep, er godt i gang.

 

Sett i lys av det krysspress vi alle er utsatt for pga den økonomisk pressede situasjonen til kommunen, pågående kommunedelingsprosess og forberedelsene til kommunesammenslåing, er det god grunn til å være fornøyd med at vi på tross av dette er i gang med en svært positiv utvikling!  
Nedenfor følger en liste med 20 av de tiltakene som pr nå har vært gjort og/eller pågår.  Listen er ikke uttømmende. Omtalen er kun stikkordsmessig.

 

sikkerhetsnett.png

La oss fortsette med å samarbeide om å holde fokuset på målet og trykk på alle prosesser!

 1. Rutiner: Kontroll av/utvikling av rutiner knyttet til akuttberedskap og oppfølging av fornærmede, gjerningspersoner og pårørende.   Pågår. Forventet ferdigstilt sommer 2018.
 2. Samhandling med BV: Opplæring til ansatte i regelverk knyttet til samhandling med barnevernet.  Meldeplikt, taushetsplikt, opplysningsplikt, oppmerksomhetsplikt.   Utført.  Rutiner for gjennomføring av nye tilsvarende kurs/vedlikehold/oppdatering av slik kunnskap under utarbeidelse.
 3. Avdekkingskompetanse – RVTS nettkurs gjennomført av mange ansatt i bhg og skoler. Utført. Rutiner for vedlikehold/oppdatering/gjennomføring av flere slike kurs, er  under utarbeidelse
 4. Avdekkingskompetanse – Kursdag om samtaler med barn, tegn på overgrep og barrierer mot å fortelle om overgrep, samhandling med politi og Statens barnehus.  Utført.                  Rutiner for vedlikehold/oppdatering av slik kunnskap under utarbeidelse
 5. Opplæring av barn og unge -   Undervisningsprogram for bhg, barneskole og ungdomskole,- bygd på erfaringer fra Sortland kommunes «Æ e mæ»,- men utvidet og tilpasset lokal kultur og språk, under utvikling.  Foreldresamarbeid-perspektiv inntatt i dette. Oppstart drift undervisning høst 2018.
 6. Opplæring av barn og unge -  Foreldreforberedende kurs med utvidet innhold utover tradisjonelt fødselsforberedende kurs.  Arbeidsgruppe som skal drive utvikling av dette er under oppstart.  Forventet oppstart drift kurs jan 2019.
 7. Tilbud om foreldreveiledning – Utvikling av tilbud om PMTO-foreldreveiledning (utfordringer knyttet til barns adferd). Bygger videre på allerede igangsatt utviklingsarbeid i Hamarøy kommune.
 8. Opplæring av ungdom – Utvikling av undervisning og tiltak i vgs, som bygger videre på det som er gjort i bhg, barneskole og ungdomsskole.  Arbeidsgruppe som skal drive utviklingsarbeid under etablering.  Est oppstart av tiltak rettet mot elevene høstsemester 2018.
 9. Miha Solidaritets og stolthetskonsert  (Arran) gjennomført på Hamarøy.  Stort samarbeids- og dugnadsarrangement.  Bidrag fra det beste av samiske musikere i Norge og Sverige, samt lokale talenter 
 10. Møtested for å fortelle – Arran har jobbet for å tilby et møtested hos seg hvor personer som har behov for å møte andre de stoler på, for å fortelle sine historier om erfaringer med krenkelser og overgrep, kan få anledning til dette. (Arran)
 11. Kurs i lulesamisk kultur og språk -   Arran er i planleggingsfase for å utvikle og drifte kurs som skal gjennomføres for ansatte i offentlige velferdstjenester.  Est. oppstart høst 2018- vinter 2019.
 12. Oppvekstplan – Prosjektleder har vært innledende kontakt med alle elever på mellomtrinn og ungdomsskole, for informere og få tilbakemeldinger om hva de unge tenker og mener om det å vokse opp i Tysfjord.  Dette med sikte på senere høring og medvirkning til utvikling av ny Oppvekstplan.
 13. Oppvekstplan – Ildsjelsamlinger for mobilisering privatpersoner, lag/foreninger og næringsliv til felles fokus og kraft på positive utviklingstiltak i lokalsamfunnet, er under planlegging. Vil bli holdt i mai 2018.  Inngår som del av prosess med å høre brukergrupper og skape medvirkning til utvikling av ny oppvekstplan.
 14. SLT – tverrfaglig samarbeid -   Prosess med sikte på etablering av en liten tett samarbeidene tverrfaglig gruppe av politi og kommunale tjenester, etter SLT-modell eller liknende, som skal jobbe planmessig med strategisk definerte kriminalitetsforebyggende tiltak, pågår.  
 15. Økt samarbeid politi + hjelpeapparat -  Prosess med sikte på å sikre at det gis tilbud av hjelpetjenester til fornærmede, gjerningspersoner og pårørende, igangsatt.  
 16. Oppsøkende tjeneste i Musken -  SANKS jobber sammen med kommunes ansatte om å gjøre de offentlige velferdstjenestene mer tilgjengelige for befolkningen i Musken, ved å drive oppsøkende tjeneste.  Reiser inn til Musken og gjør seg tilgjengelig for dialog/informasjon/veiledning.
 17. Samarbeid med NORCEM -  Hjørnesteinsbedriften NORCEM i Kjøpsvik er sterkt engasjert i å bidra til å utvikle et godt lokalmiljø og har i den anledning inngått i samarbeid med Jasska/Trygg om å sette prosjektets fokus og mål på agendaen også internt i bedriften. 
 18. Ungdomsarrangement – Prosess med sikte på utvikling og gjennomføring av ungdomsdrevet ungdomsarrangement, som skal fremme prosjektets mål, pågår.
 19. Økt bruk av Stetindhallen -  Prosess med sikte på en økt utnyttelse av potensialet i Stetindhallen, relatert til bl.a kommunale velferdstjenester og utviklingsarbeidet i Jasska/Trygg, pågår.
 20. RVTS Nord gir støtte og veiledning til ansatte som jobber tett på traumeutsatte -  Som resultat av gjennomført kartlegging av status i kommunale tjenester er det avdekt behov for å bedre ivareta de ansatte i Barnevern, Rus og psykiatri og Helse og omsorg, som jobber tett på traumeutsatte over lengre tid.  RVTS vil sammen med de relevante ansatte utforme en langsiktig plan med tiltak for å kunne tilby påfyll av kunnskap, veiledning og støtte. Dette vil virke hevende på kvalitet og styrke ivaretakelse av HMS.  Est oppstart høst 2018.