Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kommuneplanens arealdel - 2. gangs høring

19.01.2014

Tysfjord formannskap vedtok i møte 15.01.2014, sak 1/14, å legge revidert forslag til kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs offentlig ettersyn med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-13, jfr. § 5-2.


Planen ble lagt ut til 1. gangs offentlig ettersyn/høring vinteren 2013. Dette resulterte i flere innsigelser og et stort antall protester mot planforslaget. Som en følge av en omfattende merknadsbehandling med påfølgende revidering og forbedring av plandokumentene, er det besluttet å sende kommuneplanens arealedel ut på ny høring.

Arealplanen omfatter kommunens totale land- og sjøarealer. Dette betyr at revisjon av kommunens kystsoneplan inngår i kommuneplanens arealdel med tilhørende plankart. I tillegg til planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser er det utarbeidet egne kart over utvalgte temaer.

Planen søker å ivareta ulike hensyn knyttet til arealdisponering, herunder hensyn til regionale og nasjonale mål og interesser. Arealdelen følger opp de strategiske valg som er utformet i kommuneplanens samfunnsdel, og som har gitt viktige føringer i arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Asplan Viak AS er engasjert som faglig konsulent for en samlet revidering av kommuneplanen, inkludert kommunens kystsoneplan. Planarbeidet er utført i samarbeid med kommunens prosjektgruppe, og med planutvalget/formannskapet som styringsgruppe.

Arealplanen sendes med dette ut på høring til berørte statlige, regionale og kommunale myndigheter og andre offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner. Planen er også lagt ut til offentlig ettersyn. Plandokumentene kan leses/hentes ut fra kommunens hjemmeside www.tysfjord.kommune.no. Papirkopi av dokument(-er) kan bes tilsendt ved henvendelse til tlf 75 77 55 00 eller pr. epost til postmottak@tysfjord.kommune.no.

Eventuelle merknader til kommuneplanens arealdel skal framsettes skriftlig innen 7. mars 2014 til Tysfjord kommune, postboks 104, 8590 Kjøpsvik, e-post: postmottak@tysfjord.kommune.no.Tor Svein Skogstad
prosjektleder