Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kommuneplan

15.11.2011

Kommuneplanen for Tysfjord kommune – samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret 23. oktober 2012.
Arbeidet med kommuneplanens arealdel er nå kommet så langt at høringsforslaget med planbeskrivelse, plankart og planbestemmelser vil bli lagt fram for politisk behandling før jul. Det er forventet at forslaget vil bli vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på høring til offentlige organer, private organisasjoner og institusjoner, som blir berørt av forslaget. Det vil bli fastsatt en frist for uttalelser/merknader til planforslaget som på en god måte ivaretar vedkommende lovbestemmelse.

 
Høringsforslaget vil bli annonsert og samtlige høringsdokumenter vil bli lagt ut på kommunens hjemmeside. Det vil også være mulig, etter henvendelse, å få utlevert/tilsendt kopi av plankartet.