Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Kommunedelplan

21.03.2013

Vi viser til forslag til ny kommuneplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2013- 2016 for Steigen, Tysfjord og Hamarøy.

Planen legges nå ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring. Høringsfristen er satt til 29. april.

 
Planens formål er en offensiv og framtidsrettet politikk som bidrar til helhetlige folkehelsetiltak, livskvalitet og trivsel for innbyggerne i Nord-Salten. Planen vil være kommunenes politiske verktøy for utvikling og tilrettelegging av fysisk aktivitet og naturopplevelser. Det er åpent for alle å komme med innspill og vi ber om planforslaget videreformidles.
 
En kommunal arbeidsgruppe har samordnet arbeidet. Planforslaget er drøftet i dialogmøter med  frivillig sektor og elevrådene.
 
Asplan Viak AS har vært engasjert som prosjektleder.
 
I høringsuttalelsen bes det opplyst om følgende:
·         Hvilke punkter og kapitler som omtales i høringsuttalelsen
·         Hva som eventuelt er generelle merknader
·         Hvilke oppgaver/tiltak som bør prioriteres i oppfølgingen av planen
.         Hva som eventuelt konkret bør endres
 
 
 Handlingsdel: Tysfjord
Arbeidsgruppen har identifisert tiltak og behov via dialogmøtene. Disse er ikke utfyllende. Vi ber derfor om at handlingsdelen suppleres.
 
Folkehelsearbeidet og idrettsanlegg
Ved en inkurie er oppdatert informasjon om folkehelsearbeidet og ferdigstillelse av idrettsanlegg i Tysfjord kommune utelatt. Dette vil bli innarbeidet i planforslaget som legges fram for behandling i kommunestyret.
 
Folkehelsearbeidet: (oppdatert informasjon)
Kommunestyret har vedtatt at det skal utarbeides plan for folkehelsearbeid. Arbeidet med denne starter rett over påske med en kartlegging av helsetilstanden i kommunen. Handlingsplan for folkehelse blir utarbeidet årlig.
 
Folkehelsearbeidet i Tysfjord kommune karakteriseres av tversektorielle tiltak rettet mot ernæring, fysisk aktiviet, røykeslutt, psykososialt miljø osv. Tiltakene blir utført av etatene i kommunen og i noen tilfeller sammen med frivillige lag og foreninger.
 
 Tysfjord Kommune har en tversektoriell styringsgruppe som sikrer arbeidet.
 
Fremover vil fokus for folkehelsearbeidet i kommunen være å etterkommer krav fra Folkehelseloven i forhold til helseoversikt, arbeidet med den planlagte folkehelseplanen, samt ett ønske om å så fort som mulig få etablert en frisklivssentral.
 
Idrettsanlegg  - Tysfjord (oppdatert informasjon)
Side 14, korrigering:
Tre av kunstgressbanene som nevnes i kommuneplanen for fysisk aktivitet og natur opplevelser 2007-2011 er ferdigstilt. Dette gjelder:
Kjøpsvik kunstgressbane, Drag kunstgressbane og Bjørkvik kunstgressbane (ferdigstilles i 2013)
Prosjektet vedrørende kunstgressbane i Musken er utsatt.
 


Politiske vedtak og kontaktinformasjon
Opplysninger om politiske vedtak og kontaktinformasjon:
 
 
 
Steigen:
Med forbehold om vedtak i plan- og ressursutvalget 20. mars 2013 og vedtak i kommunestyret 25. april. 2013.
Forslaget legges ut på Servicekontoret på rådhuset i Leinesfjord, samt på kommunens webside www.steigen.kommune.no.
Merknader til forslaget sendes på mail til postmottak@steigen.kommune.no eller per post til Steigen kommune, 8283 Leinesfjord.
 
 
Tysfjord:
Med forbehold om vedtak i formannskapet 4. april 2013.
Forslaget legges ut i Serviceavdelingen på rådhuset i Kjøpsvik, på biblioteket på Drag, på Storjord Servicehandel AS, i venterommet på Musken kai, samt på kommunens webside www.tysfjord.kommune.no.
Merknader til forslaget sendes på mail til postmottak@tysjord.kommune.no eller per post til Tysfjord kommune, postboks 104, 8591 Kjøpsvik.


Hamarøy:
I henhold til vedtak i plan- og ressursutvalget sak 2/13 den 26. februar 2013.
Forslaget legges ut i Servicekontoret Oppeid, på Hamarøy bibliotek, samt på kommunens webside; www.hamaroy.kommune.no.
Merknader til forslaget sendes på mail til postmottak@hamaroy.kommune.no eller per post til Hamarøy kommune, Oppeid, 8294 Hamarøy.
 
 
 
 
Høringsinstanser:
 
Statlige og fylkeskommunale instanser
Frivillig sektor
Kommunale råd og utvalg
Kommunale virksomheter