Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyheter

Kommunal vigsel

04.07.2018

Fra 1. januar 2018 ble ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overført fra tingrettene til kommunene etter en lovendring i ekteskapsloven. Tysfjord kommune tilbyr borgelig vigsel til egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge.

Har du spørsmål om selve vielsen, ta kontakt på: postmottak@tysfjord.kommune.no
eller ring på: 75 77 55 00

Før dere gifter dere
Det er skatteetaten som foretar den forberedende saksbehandlingen og alle skjema fylles ut på skatteetaten.no

Skjemaet sendes til det lokale skattekontoret. Skatteetaten sjekker da om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Skatteetaten skriver så ut en prøvingsattest som viser at dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Denne attesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelse. Original attest må sendes til Tysfjordkommune senest 3 uker før vielse.

Du kan sende attesten til:
Tysfjord kommune
Postboks 104
8591 KJØPSVIK

Har du spørsmål om dokumentasjon eller regelverk, ta kontakt med Skatteetaten

Hvem kan kommunen vie?
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf. ekteskapsloven § 12 a.

Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.

Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette.

Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere

Kostnader
Vigselstilbudet er gratis for kommunens egne innbyggere.

Kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader dersom kommunen tilbyr vigsel utover det vanlige tilbudet om tid og sted.

Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale.  

Hvor foregår seremonien?
Seremonien vil som utgangspunkt foregå i rådhuset, i kommunestyresalen.

Adresse:
Tysfjord kommune
F.L. Smithsvei 1
8590 Kjøpsvik

Vigslere 
Tor Asgeir Johansen, Ordfører

Guttorm Aasebøstøl , Varaordfører

Arne Kvensjø, Rådmann

Hvordan foregår seremonien?
Brudefolk, forlovere og gjester bør møte opp 10-15 minutter før avtalt tid for vigsel. Dere må vente utenfor seremonirommet til dere blir vist inn.

Det skal være to vitner til stede under seremonien. Dette er vanligvis forloverne, men det kan også være to andre myndige personer.

Hvis én av dere er fremmedspråklig, må dere på forhånd avtale hvilket språk som skal brukes under seremonien. Vigselen kan skje på norsk eller engelsk. For andre språk må dere selv sørge for kvalifisert tolk.

Endelig vigselsattest vil bli ettersendt av folkeregisteret.

Lovverk 
Ekteskapsloven Lov om ekteskap

Forskrift om kommunal vigsel


Borgelig vigsel