www.tysfjord.kommune.no

Filip Mikkelsen

25.08.2015
ikon Filip MikkelsenFelleslista (H, V, KrF, Uavhengige)

1. Navn, alder, bosted, familie, parti/liste?

Filip Mikkelsen
Bosted: Drag
Alder: 60 år
Familie: Gift og 3 voksne barn.
Parti: Felleslista (H, V, KrF, Uavhengige)

2. Hva er det beste ved å bo i Tysfjord kommune? 
Naturen, folket, muligheten til å få være med å påvirke prosesser og utforme samfunnsutviklingen for framtida for de som bor i Tysfjord, samt være kjent med veldig masse flotte mennesker som bor i en liten kommune.

3. Hvorfor er du den beste ordførerkandidaten for kommunen vår?
Jeg er den beste ordfører kandidaten fordi jeg har utdanning, kompetanse, allsidig arbeidserfaring både fra offentlige og private virksomheter, vilje og lyst til å være ordfører i Tysfjord kommune. Fokuset mitt er Tysfjord-samfunnet.
Politikere er ombud for innbyggere. Jeg vil være en utviklingsordfører i stedet for en forvaltningsordfører og en løpende ombudsmann i stedet for en "kontormann og møteleder". Jeg vil ha en proaktiv rolle som betyr å være frontfigur for samfunnet og næringslivet. Samhandling og samvirke mellom næringsliv, offentlig sektor og kunnskapsmiljøene internt og eksternt er mitt strategiske utgangspunkt for vekst og utvikling.

4. Hvilke saker er viktigst for ditt parti/liste ved årets kommunestyrevalg?

a) Tysfjord er i en økonomisk krise og utviklingen vi har hatt de 4 siste årene kan ikke fortsette. Dette har negativ innvirkning både for Tysfjord-samfunnet i sin helhet og innbyggere. Det må tas grep!
b) Helse og omsorg:  Det er viktig at de menneskene som har behov for hjelp, skal få det der de bor. En verdig alderdom og tid ved livets slutt er verdier Felleslista setter veldig høyt. 
c) Kommunereformen:  Det er 50 år siden forrige kommunereform og kommunene har fått betydelig større ansvar for velferdsoppgaver siden den gang. Samtidig har den statlige detaljstyringen økt, og kommunene har de senere år flyttet flere oppgaver inn i interkommunale samarbeid. Tysfjord kommune må også rustes til å håndtere oppgavene de har, og som kan møte de utfordringer og nye oppgaver som kommer i årene fremover. Derfor er kommunereformen viktig.
Felleslista ønsker en mer effektiv kommunestruktur. En kommune med flere oppgaver og et større ansvarsområde vil gi bedre ressursutnyttelse og bedre tjenester for innbyggerne. Fremtidas kommune er en kommune som er rettet mot brukernes behov. Større og mer robuste fagmiljøer kan gi kommunene flere muligheter til å utvikle og forbedre tjenestene.

d) Næringsutvikling
Felleslista vil prioritere næringsarbeidet og ha en proaktiv rolle i samspill mellom næringsliv, offentlig forvaltning og kompetansemiljøer. I dette ligger også å skape gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet.

5. Tysfjord kommune deltar i forsøk med nedsatt stemmerettsalder for 16- og 17- åringer ved årets kommunestyrevalg. Hva mener du som ordførerkandidat er kommunens viktigste oppgave med tanke på nettopp denne velgergruppen?
Legge til rette for en ungdomstid som gir muligheter for utdanning og etterhvert arbeid. Ungdom er framtida vår. Attraktive lokalsamfunn som legger til rette lærlingplasser, boliger, idrett og kultur, næring og nyetableringer, gode skoler og fritidstilbud er viktige forutsetninger både for å beholde, men også for å rekruttere ungdom inn i lokalt arbeidsliv.

6. Kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon. Hva vil du si til kommunens innbyggere for å betrygge de som er bekymret for framtiden?
Det skal og må ryddes opp kommunens økonomi. Det er ingen lett oppgave. I første omgang må økonomien balansere. Tysfjord kommunes inntektsnivå er bedre enn i sammenlignbare kommuner. Utgiftsnivået er for høyt og må tilpasses det økonomiske handlingsrommet. Innbyggere vil merke at kommunenes økonomi er i en kritisk situasjon. Imidlertid vil Felleslista foreta en fullstendig gjennomgang av den økonomiske krisen og foreta strukturelle endringer på flere tjenesteområder for å få kommunens økonomi i balanse. En stemme til Felleslista vil bety økonomisk styring og kontroll.

7. Hvorfor skal velgerne stemme på deg og ditt parti/din liste ved årets kommunestyrevalg?
Det er behov for endringer i Tysfjord. Økonomien er i krise og det kan ikke fortsette slik. Vi trenger handlekraft og gjennomføringsevne for å få skuta på rett kjøl. Felleslista er beredt til å ta dette ansvaret og har en ordførerkandidat som har både har evne, vilje og kompetanse til å makte oppgaven. Dessuten har Felleslista mange gode og dyktige kandidater som er ivrige, samfunnsengasjerte og klare for å jobbe for at Tysfjord skal være en flott kommune for oppvekst og bosetting.

8. Når starter du valgkampen for fullt?
For lenge siden. Felleslista har jobbet allerede lenge med valgkampanjen. Alle kandidater gleder seg til valget, og først og fremst gjøre en innsats for kommunen sin.  Vi har hatt mange gode og nyttige diskusjoner. Selv om kommunens økonomi er i en krise så har kandidatene brukt mye humor i arbeidet.

9. Ønsker du å komme med en appell til de velgerne som foreløpig ikke har tenkt å stemme ved årets valg?
Ønsker du som innbygger og velger:
* ENDRING I TYSFJORD
* EN VERDIG ALDERDOM
* SATSING PÅ NÆRINGSUTVIKLING
* HA OFFENTLIGE TJENESTER ( eksempelvis skole, barnehage, helse og omsorg) DER DU BOR
* STYRING OG KONTROLL PÅ KOMMUNENS ØKONOMI
- STEM FELLESLISTA ved kommende kommunevalg!