www.tysfjord.kommune.no

Informasjon - Lappholmen

19.06.2015

Informasjon - Lappholmen

I 1876 ble Lappholmen innviet som kirkegård, og benyttet av både samer og ikke-samer fram til 1910.

I dag er holmen bare delvis fredet. I følge den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden er kirkegårdsstedet og kirkegården automatisk fredet. Det er forbud mot inngrep i automatisk fredete kulturminner jf. Lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 3 første ledd. De arkeologiske lokalitetene, røysfeltet og et arkeologisk enkeltminne - ei gravrøys, står imidlertid som "av uavklart vernetype" i denne databasen. I tilstandsrapporten etter befaringen i 2006, kan man i Askeladdens kulturminnedatabase lese at lokalitetene på Lappholmen er i skjemmet forfatning med stor tilvekst av eines, ildtuer og skog. Videre var det vanskelig å lokalisere umerkede graver, og kirkegårdsgjerde og tuft fra likhus ble ikke funnet.

Det finnes også umerkede jordgraver på holmen. Jordbegravelser betraktes av forskere som en overgangsform fra urgravskikken til kristne begravelser ettersom jordgraver opptrer side om side med urgraver på holmer og øyer i flere samiske bosettingsområder. For eksempel kan det  derfor også ligge gravmateriale (kister og knokler) like under overflaten.

I boka "Fra en nordlandsk Prestegaard" (Holm, Olaf; Aschehaug & Co, 1923) forteller sokneprest i Tysfjord fra 1878 til 1884, Olaf Holm, om sine opplevelser av og med samiske begravelser på Lappholmen i kapitlet En begravelse blant Lapper.

Det er også gjort kartleggingsarbeid som ytterligere bekrefter Lappholmens kulturhistoriske verdi, blant annet av arkeolog dr. aut. Audhild Schanke. Dette er utførlig beskrevet i hennes bok "Graver i ur og berg - samisk gravskikk og religion fra forhistorisk til nyere tid" (Davvi Girji OS, 2000). Av kartlagte samiske gravfunn i Norge, befinner hele 21 seg i Tysfjord kommune. Blant disse, finner vi flere på Lappholmen. Lappholmen har vært gravsted for Tysfjords samiske befolkning fra 1000-1200-tallet til slutten av 1800-tallet (Schanche, 2000:401

Sammen med Tysfjord kirkelige fellesråd har Tysfjord kommune  opprettet en arbeidsgruppe med deltakere fra fellesrådet, lokalhistorielaget, Museum Nord, Àrran museum, Sametinget og kommunens administrasjon for å drøfte og planlegge tiltak knyttet til Lappholmen og Lappholmens status som automatisk fredet kulturminne. En utvidet sikkerhetssone for å sikre kulturminnene og kulturmiljøet på Lappholmen er blant annet under vurdering.

Arbeidsgruppa oppfordrer innbyggerne  til å ikke bruke Lappholmen til  aktiviteter som kan komme i konflikt med verneformålet og områdets status som vernet kulturminne. Vi viser forøvrig til kulturminneloven § 27

Vi ber også om at det  vises respekt for at  Lappholmen oppleves som et hellig sted for mange.

 

Kontaktpersoner:

Arne Håkon Thomassen

Mobil: :+47 91 10 27 60

E-post: arne.hakon.thomassen@samediggi.no

 

Fred Andersen

Mobil: +4747414804

E-post: frea@online.no

 

 

Arbeidsgruppa:

Fred Andersen, Kurt Solstrøm, Viggo Johansen, Stig  Eriksen, Arne Håkon Thomassen, Oddmund Andersen, Eli Kuntze, Heidi Frich Andersen.