www.tysfjord.kommune.no

Rådmann

15.03.2010

Arne Kvensjø er konstituert rådmann i Tysfjord kommune 

Arne Kvensjø.jpg

Kontaktinformasjon:
Direkte: 75 77 55 09
Mobil: 971 68 596
E-post: arne.kvensjo@tysfjord.kommune.no

 

Rådmannen er øverste ansvarlige leder for den samlede kommunale administrasjon og er bindeleddet mellom administrasjonen og det politiske nivå, med de unntak som følger av lov og vedtak. Rådmannen skal sørge for at saker som legges fram for politiske organ er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Rådmannen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle folkevalgte organ med unntak av kontrollutvalget.

 

Rådmannen har blant annet følgende ansvar og oppgaver: