Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Handlingsplan for folkehelse 2016

05.04.2011

Tiltaksplan for folkehelsearbeidet 2016

Utgangspunktet for folkehelsearbeidet 2016 er samarbeidsavtalen med Nordland fylkeskommune, som blev enstemmig vedtatt på kommunestyret høsten 2014.

Her i fremgår det at kommunen sine spesifikke satsningsområder for perioden 2014-2016 er:

Resultatområder og resultatmål for Tysfjord kommune

1. Frisklivssentral

Tysfjord kommune skal innen 2016 ha etablert frisklivssentral med innhold og tilbud som anbefalt i Helsedirektoratets nasjonale veileder for etablering og drift av frisklivssentraler.

2. Helsefremmende skoler og helsefremmende barnehager

Tysfjord kommune skal innen 2016 ha utarbeidet plan og målsetning for å implementere anbefalte kriterier for helsefremmende skoler og barnehager.

3. Samhandling med NAV

Tysfjord kommune utvider samarbeidet med NAV angående uføre, arbeidsledige og personer på sosialhjelp. Innen 2016 skal en tverretatlig prosjektgruppe utarbeide prosjektplan med hovedmålsetting å senke antall uføre, arbeidsledige og sosialhjelpsmottakere.

4. Kunnskapsgrunnlaget

Tysfjord kommune skal innen utgangen av 2014 ha avklart organisering av oversiktsarbeidet i kommunen og innen utgangen av 2015 ha utarbeidet skriftlig oversikt over helsetilstand og positive og negative påvirkningsfaktorer for helse, herunder også utfra et urfolksperspektiv. Oversiktsdokumentet skal brukes aktivt som kunnskapsgrunnlag i arbeidet med kommunal planstrategi og i arbeidet med andre planer strategier og tiltak.

Nordland fylkeskommune gjør tilsvarende fylkeskommunal avklaring og utarbeider tilsvarende fylkesoversikt basert på samme tidsfrister.