Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Byggesak

Forenklinger byggesak

Forenklinger i bygningsdelen av plan- og bygningsloven trer i kraft 1. juli 2015.

Fra 1. juli 2015 kan man bygge en rekke tiltak uten å søke. Du kan blant annet sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter (uten boareal) uten at du trenger å be om tillatelse fra kommunen først. Forenklingen av reglene gir deg mer frihet til å bygge, men du får også mer ansvar. Du må selv sørge for at det du ønsker å bygge ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven for øvrig, herunder tekniske krav til brannsikkerhet og andre krav i gjeldende kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner.

Vær derfor oppmerksom på at unntakene fra søknadsplikt ikke gjelder dispensasjon. Selv om et tiltak kan iverksettes uten søknad om byggetillatelse må det likevel søkes om dispensasjon dersom tiltaket f.eks. er i strid med kommunale planer, eller tiltaket skal utføres i byggeforbudssonen i hundremetersbeltet langs sjøen.

Det kan dessuten være fastsatt andre avstands- og høyderegler i planer. Et annet eksempel kan være at byggverket som skal oppføres gjør at tomten får høyere utnyttelsesgrad enn det som er tillatt i planer, da er det  kravene i vedtatt plan som gjelder. Tiltaket kan i slike tilfeller ikke iverksettes før dispensasjon er innvilget.
Kommunens saksbehandlere kan være behjelpelig med å finne ut av plansituasjonen på den aktuelle tomten.

Den som skal bygge må også ivareta aktuelle krav i annet regelverk, f.eks. i naboloven, jordloven, reindrift m.v. Tiltaket kan heller ikke iverksettes før nødvendig tillatelse eller samtykke fra andre berørte myndigheter er gitt. Dette vil særlig være aktuelt mht. veglovens regler om etablering av avkjørsel, frisiktsoner eller avstand til veimidte. Bygget kan heller ikke plasseres over vann- og avløpsledninger. Informasjon om hvor slike ledninger ligger kan innhentes hos teknisk etats uteavdelinger.

Etter at arbeidet er utført, skal du underrette kommunen om byggets størrelse og plassering.  Disse opplysningene vil kommunen bruke for å registrere bygget i matrikkelen og oppdatere det offentlige kartgrunnlaget. http://dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/til-deg-som-skal-bygge/meld-fra-til-kommunen-nar-bygget-er-ferdig/

Det er ikke klagerett på tiltak der kravene til unntak fra søknadsplikt er oppfylt. Tysfjord kommune anbefaler likevel alle å snakke med naboen sin før man går i gang. Eventuelle uenigheter mellom naboene må i tilfelle løses av rettsapparatet. 

Direktoratet for byggkvalitet har laget en veileder som viser om du oppfyller kravene til å bygge uten å søke. Denne kan du finne her: http://byggutenasoke.dibk.no/#/

Tysfjord kommune anbefaler også å ta en titt på direktoratet for byggkvalitet sine hjemmesider for informasjon vedr. bygging uten søknad. Denne kan du finne her: http://dibk.no/no/Tema/bygg-uten-a-soke/

 

Teknisk etat
30.06.2015