Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A

Folkehelse

19.10.2010

Folkehelsearbeid

Den 18.09.14 inngikk Tysfjord kommune ny forpliktende samarbeidsavtale om folkehelsearbeidet med Nordland fylkeskommune. Formålet med avtalen er å etablere et gjensidig forpliktende samarbeid om gjennomføring og videreutvikling av planer, strategier og tiltak for folkehelsearbeidet med grunnlag i folkehelselovens § 1. Formål:

 

«… å bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Loven skal sikre at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte. Loven skal legge til rette for et langsiktig og systematisk folkehelsearbeid.»

 

Folkehelsearbeid er definert som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

 

I dette ligger nødvendigheten av å styrke verdier som gir det enkelte individ og grupper mulighet for ansvar, delaktighet, solidaritet, mestring og kontroll over eget liv og situasjon. Folkehelse består av to komponenter; lavt nivå av sykdom og gode leveutsikter, samt at befolkningen har høy livskvalitet. Av disse definisjonene ser man tydelig at folkehelsearbeid er noe som må tas med i all kommunal planlegging og drives på tvers av etater og utvalg. Folkehelsearbeid strekker seg også utover det kommunale ansvaret, det er samfunnets ansvar og privatpersoner, private og offentlige foretak, frivillige lag og foreninger kan alle være med å bidra. Områdene som i følge den tidligere nevnte avtalen skal prioriteres er:

  • Frisklivssentralen
  • Helsefremmende skoler og barnehager
  • Samhandling med NAV
  • Kunnskapsgrunnlaget

Det å sette fokus på folkehelse har i flere kommuner vist seg svært effektivt med hensyn til å redusere forekomsten av sykdom, bedre trivsel både på arbeidsplass og i nærmiljøet, kort og godt gjøre Tysfjord til ett bedre sted og bo.


Folkehelsekoordinator Anita Nøstdal kan kontaktes på telefon 468 85 810 eller på e- post: anita.nostdal@tysfjord.kommune.no