Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon husbanken

Flere kan få bostøtte

 

Flere kan få bostøtte fra 1. juli
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for dem som har høye boutgifter og lav inntekt. Nye regler gjør at mange flere vil ha rettigheter etter denne ordningen fra 1. juli i år.
 
Bostøtte er en rettighet, og det er enkelt og ubyråkratisk å søke. Husbanken forvalter ordningen, men det er kommunen som mottar og behandler søknadene.
Hvem kan få bostøtte?

Har du høye boutgifter og lav inntekt, kan du kvalifisere for bostøtte. Alle over 18 år kan få støtte, med unntak av studenter uten barn og militære. Disse har egne ordninger.
 Boligen du søker bostøtte for, må være en godkjent helårsbolig. Det må som hovedregel være en selvstendig bolig med bad/toalett og kjøkkenfunksjon og egen inngang. Hvis du leier et rom i en annens bolig, kvalifiserer du altså ikke for bostøtte. 
 
Størrelsen på bostøtten er tilpasset de reelle utgiftene og inntektene i husstanden. Støtten øker når utgiftene øker og reduseres når inntektene øker, men det er en nedre og en øvre grense for hvor mye støtte du kan få. Du må betale en del av boutgiftene selv. Størrelsen på denne egenandelen er avhengig av husstandenes samlede inntekt. I boutgiftene inngår blant annet husleie, fellesutgifter i borettslag, renter, avdrag og vanlige gebyrer på boliglån samt en del andre utgifter for dem som bor i enebolig.
 
Behovsprøving
Bostøtten er behovsprøvd og det er skattbar inntekt fra siste ligning som legges til grunn. Fra første juli øker både grensene for hvor mye man kan tjene, og maksimalt beløp en kan få utbetalt.
– Jeg oppfordrer derfor de som har lav inntekt (under kr 190 858 brutto for enslige) og høye boutgifter til å ta kontakt med bostøttekontoret i kommunen for å høre om en kan være støtteberettiget for bostøtte, sier Gretha Nilssen ved Tysfjord kommunes bostøttekontor. De som allerede får bostøtte trenger ikke å søke på nytt. 
 
Søknad
Bostøtteskjema finner du på ved kommunens servicetorg eller ved henvendelse til bostøttekontoret. Du når oss på telefon 75 77 55 00. Søknad med dokumentasjon sendes til:
Tysfjord kommune, postboks 104, 8591 Kjøpsvik . Merk konvolutten ”Bostøtte”.
 
Første søknadsfrist etter de nye reglene er 14. juli. Deretter er søknadsfristen den 14. i hver måned. Bostøtte blir utbetalt ca den 10. hver måned.
 
De som mottar i dag
Alle som i dag mottar bostøtte vil i disse dager få et brev fra kommunen. Sammen med brevet er det et skjema som må fylles ut. Utfylt skjema sendes Tysfjord kommune, postboks 104, 8591 Kjøpsvik. Det kan også leveres på servicetorget/bostøttekontoret. Hensikten med skjemaet er å få registrert inn opplysninger som kreves til den nye bostøtteordningen. Dette vil kunne gi noen mer i bostøtte.
 
Den nye bostøtteordningen har også fått nytt søknadsskjema. Dersom det leveres søknad om bostøtte på gammelt søknadsskjema, vil dette bli sendt i retur. Du finner mer informasjon om bostøtte på Husbankens nettsider . Her kan du også  finne søknadsskjema.