Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk
A A A
 

Nyhetsarkiv

ikon husbanken

Bostøtte

 ikon eiendomsskatt

BOSTØTTE
 
Bostøtte er en statlig økonomisk støtteordning for husstander med lave inntekter og høye boutgifter.
 
Hvem er støtteberettiget?
 
  • Barn under 18 år eller personer over 65 år
  • Person med visse typer trygder/stønader fra det offentlige, se nedenfor
  • Person som har sosial stønad som eneste inntekt, med en varighet på minst ett år
Følgende trygder/stønader gir støtteberettigelse:
 
  • Alders-, uføre- eller etterlattepensjon fra folketrygden eller annen offentlig pensjon, eller tilsvarende fra EØS-land
  • Krigspensjon
  • Grunnstønad, hjelpestønad eller yrkesskadeerstatning etter folketrygdloven
  • Attføringspenger, rehabiliteringspenger eller tidsbegrenset uførestønad
  • Introduksjonsstønad
  • Kvalifiseringsstønad
 
Mer informasjon om bostøtteordningen finner du på www.husbanken.no 
Tysfjord Kommune vil være behjelpelig i forbindelse med søknader.
 
 
Se også artikkel "Flere kan få bostøtte", 08.07.09